Bạn đang ở đây

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành/được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương....

Ngày 06/4/2020 Bộ Công thương có Quyết định số 1078a/QĐ-BCT về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành/được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương. (Có file đính kèm)

Nguồn: Phòng QLTM

 

Tài liệu nhúng: 

Tin liên quan