Bạn đang ở đây

Kế hoạch: Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 7 (tháng 9/2021) trên địa bàn tỉnh Yên Bái

22/09/2021 16:11:04

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y Tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022; Quyết điịnh 1096/QĐ-VSDTTƯ ngày 16/9/2021 của Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương - Bộ Y Tế về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19; Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 21/7/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm văc xin phòng COVID-19 đợt 7 (tháng 9/2021) trên địa bàn tỉnh Yên Bái. (có file kế hoạch đính kèm)

Nguồn: Văn phòng Sở

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan