Bạn đang ở đây

V/v xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Sau khi Phòng Quản Lý Thương Mại xem xét công văn số 61/CV-CTKM ngày 09 tháng 05 năm 2019 và thẩm định hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại của Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Yên Bái, Sở Công Thương xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại với nội dung sau:

          - Tên chương trình khuyến mại: Chào hè may mắn.

          - Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: Các dịch vụ bảo hiểm nhân thọ do Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Yên Bái cung cấp;

- Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Quạt điện nhãn hiệu Midea kiểu AC200-17JR.

- Thời gian khuyến mại: Từ 14h 00’ đến 17h00’ ngày 18/05/2019.

- Địa bàn thực hiện khuyến mại: Tỉnh Yên Bái.

          - Hình thức khuyến mại: Quay số trúng thưởng.

          - Khách hàng của chương trình khuyến mại: Tất cả các khách hàng tham dự hội nghị khách hàng trong thời gian khuyến mại và đăng ký mua sản phẩm của Công ty có phí từ 1.000.000 đồng trở lên.

          - Cơ cấu giải thưởng: 02 giải thưởng mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng.

- Tổng giá trị giải thưởng: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn).

          Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Yên Bái có trách nhiệm:

          - Thông báo công khai nội dung, thể lệ, thời gian khuyến mại và thực hiện đúng cam kết với khách hàng.

          - Báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại về Sở Công Thương tỉnh Yên Bái, bảo đảm việc lưu trữ và chịu trách nhiệm về các chứng từ, tài liệu liên quan đến báo cáo theo đúng quy định của pháp luật để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát;

- Việc thực hiện chương trình khuyến mại trên phải tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Nội dung thể lệ chương trình khuyến mại của Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Yên Bái kèm theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục QLTT tỉnh Yên Bái;

- Lưu: VT, QLTM.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Trung Lân

 

Tài liệu nhúng: 

Tin liên quan