Bạn đang ở đây

Ngành tư pháp Yên Bái hướng mạnh về cơ sở

13/01/2021 08:44:35

Năm 2020, Ngành tư pháp Yên Bái đã chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ các nhiệm vụ công tác về lĩnh vực tư pháp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Sở Tư pháp trao đổi công tác xây dựng, kiểm tra văn bản.

Thực hiện mục tiêu "hướng mạnh về cơ sở”, trong năm, Sở Tư pháp đã tổ chức các đoàn công tác làm việc với cấp ủy, chính quyền các cấp để kiểm tra tình hình thực hiện công tác tư pháp, qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. 

Thực hiện công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), Sở Tư pháp đã tham gia ý kiến vào 87 dự thảo văn bản; thẩm định 4 đề nghị xây dựng nghị quyết và 23 đề nghị xây dựng quyết định; 27 dự thảo VBQPPL; tổ chức 12 cuộc họp Hội đồng tư vấn thẩm định để thực hiện thẩm định đối với 3 dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh và 8 dự thảo quyết định của UBND tỉnh… 

Về kiểm tra VBQPPL, đã thực hiện tự kiểm tra 15/16 VBQPPL do UBND tỉnh ban hành. Qua kiểm tra xác định 15 văn bản được ban hành phù hợp quy định của pháp luật, 1 văn bản đang tiến hành kiểm tra... 

Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), thời gian qua, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức tuyên truyền cũng như biên soạn tài liệu PBGDPL phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Sở đã tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động PBGDPL hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020; UBND thành phố Yên Bái đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng và tổ chức diễu hành truyền thông quanh thành phố. Trong năm, toàn tỉnh đã tổ chức gần 4.700 cuộc tuyên truyền pháp luật thu hút hơn 373.000 lượt người tham dự, đồng thời phát hành hơn 106.000 loại tài liệu tuyên truyền. 

Đối với công tác xây dựng, quản lý, khai thác "Tủ sách pháp luật”, đến nay, các địa phương trong tỉnh đã thực hiện rà soát để chuẩn bị cho việc chuyển giao Tủ sách pháp luật về điểm bưu điện văn hóa xã, thư viện hoặc trung tâm học tập cộng đồng tại cơ sở theo đúng tiến độ. 

Thực hiện quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, 9/9 huyện, thị, thành phố của tỉnh đã hoàn thành việc đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 theo đúng quy định. Kết quả có 158/173 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Trong năm qua, ngành cũng đã thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về công tác công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, thừa phát lại, luật sư, trọng tài thương mại, quản tài viên, thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, trợ giúp pháp lý theo thẩm quyền...

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tư pháp, năm 2021, ngành tư pháp tỉnh xác định một số giải pháp như: tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan tư pháp với các cơ quan, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã trong chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc họp; xử lý nghiêm những biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà sách nhiễu trong khi giải quyết yêu cầu của tổ chức, cá nhân nhất là trong lĩnh vực hộ tịch, lý lịch tư pháp.

Chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch; phát huy hiệu quả các công cụ quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, thi đua, khen thưởng.

Nguồn: Cổng TTĐT

Tin liên quan