Bạn đang ở đây

UBND TỈNH YÊN BÁI SỞ CÔNG THƯƠNG Số: 2377/SCT-QLTM V/v xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Yên Bái, ngày 02 tháng 10 năm 2018

Kính gửi: Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Yên Bái

         

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Sau khi Phòng Quản Lý Thương Mại xem xét công văn số 145/BVNT/PTKD  ngày 28 tháng 09 năm 2018 và thẩm định hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại của Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Yên Bái, Sở Công Thương xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại với nội dung sau:

          - Tên chương trình khuyến mại: Tháng 10 – Tri ân và may mắn.

- Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: Các Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ do Công ty Bảo Việt Nhân thọ Yên Bái (BVNT) cung cấp ngoại trừ: Hợp đồng có Bên mua bảo hiểm là tổ chức, Hợp đồng bảo hiểm sinh mạng cá nhân, các Hợp đồng bảo hiểm dành cho người gửi tiền, Người đi vay, chủ thẻ tín dụng.

- Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Xe máy Yamaha Sirius, tủ lạnh Aqua AQR-S185BN, lò vi sóng Sharp R-202VN-S, bếp điện từ Midea MI-K1917EF.

- Thời gian khuyến mại: Từ ngày 05/10/2018 đến hết ngày 31/10/2018.

- Địa bàn thực hiện khuyến mại: Tỉnh Yên Bái.

          - Hình thức khuyến mại: Quay số trúng thưởng.

- Khách hàng của chương trình khuyến mại: Là Bên mua bảo hiểm cá nhân của các Hợp đồng bảo hiểm được Công ty Bảo Việt Nhân thọ Yên Bái phát hành mới, thỏa mãn đồng thời các điều kiện dưới đây:

+ Tham gia các Hợp đồng bảo hiểm là hàng hóa, dịch vụ khuyến mại thuộc Chương trình khuyến mại này.

+ Ngày nộp phí bảo hiểm ước tính (sau đây gọi là Ngày phát sinh hiệu lực Hợp đồng) nằm trong thời gian khuyến mại quy định tại Mục 3 và Ngày phát hành Hợp đồng không quá ngày 08/11/2018.

Phí bảo hiểm định kỳ quy năm của 01 Hợp đồng thỏa mãn từ10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) trở lên và Phí bảo hiểm đầu tiên không thấp hơn 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng). Phí bảo hiểm đầu tiên và Phí bảo hiểm định kỳ quy năm là Phí bảo hiểm của Hợp đồng chính và phí bảo hiểm của các Sản phẩm bổ trợ đi kèm.

          - Cơ cấu giải thưởng: 05 giải thưởng.

- Tổng giá trị giải thưởng: 25.500.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu năm trăm nghìn đồng chẵn).

          Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Yên Bái có trách nhiệm:

          - Thông báo công khai nội dung, thể lệ, thời gian khuyến mại và thực hiện đúng cam kết với khách hàng.

          - Báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại về Sở Công Thương tỉnh Yên Bái, bảo đảm việc lưu trữ và chịu trách nhiệm về các chứng từ, tài liệu liên quan đến báo cáo theo đúng quy định của pháp luật để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát;

- Việc thực hiện chương trình khuyến mại trên phải tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Nội dung thể lệ chương trình khuyến mại của Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Yên Bái kèm theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, QLTM.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Trung Lân

Nguồn: Phòng QLTM

Tin liên quan